Industry

Αναζητείται Γενικός Διευθυντής (ξανά) στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

στα 10

Με δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσεως του Γενικού Διευθυντή, ξεκινά η αναζήτηση του ανθρώπου που θα διαδεχθεί την Ηλέκτρα Βενάκη στη νευραλγική θέση του πολύπαθου Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Αναζητείται Γενικός Διευθυντής (ξανά) στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Δύο μήνες μετά την απομάκρυνση της Ηλέκτρας Βενάκη από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσης που για την ώρα καλύπτει προσωρινά ο Βασίλης Κοσμόπουλος - ήδη επικεφαλής και της Διεύθυνσης Παραγωγής και Ανάπτυξης.

Διαβάστε ακόμη: Flix Best of 2017: Οι 12 μήνες του ελληνικού σινεμά

Με τις τελευταίες εξελίξεις αποχωρήσεων της Τζένης Αρσένη και της Ρέα Βάλντεν, εκτός από τη θέση του Γενικού Διευθυντή, κενές είναι και δύο θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, που αυτή τη στιγμή συνεχίζει να λειτουργεί με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, Αντιπρόεδρος ο Κώστας Καρποζήλος και μέλη η Ελισσάβετ Χρονοπούλου, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και ο Σόλων Ξενόπουλος.

Επαναλαμβάνουμε εδώ την εύλογη απορία του ποιος ακριβώς άνθρωπος θα ήθελε να αναλάβει Γενικός Διευθυντής έπειτα από τις αλλεπάλληλες παύσεις των προηγούμενων Διευθυντών (υπό την παρούσα κυβέρνηση έχουν παυθεί ήδη δύο - ο Γρηγόρης Καραντινάκης και η Ηλέκτρα Βενάκη) και μάλιστα σε έναν οργανισμό που παραμένει όσο προβληματικός ήταν πάντα, με λιγότερα χρήματα για να μπορέσει να εκπληρώσει τους σκοπούς του και με συνεχείς κλυδωνισμούς στους κόλπους της ενεργής κινηματογραφικής κοινότητας.

Οι φήμες ή η λογική (το ένα και το αυτό) θέλουν τον Βασίλη Κοσμόπουλο να επιλέγεται, μέσα από τη νομότυπη διαδικασία, ως ο νέος Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, στην οποία περίπτωση θα πρέπει να βρεθεί αντικαταστάτης του για τη θέση του επικεφαλής του τμήματος Διεύθυνσης Παραγωγής και Ανάπτυξης.


Διαβάστε εδώ αυτούσια τη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με πλήρωση, της θέσεως του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου:

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσεως του Γενικού Διευθυντή

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσεως του Γενικού Διευθυντή [άρθρο 14 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α' 219/23-12-2010)]. Η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (άρθρο 20 παρ.4 Ν. 3905/2010). Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ και έχει τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται (άρθρο 14 Ν. 3905/2010).

Α. Προσόντα
Οι υποψήφιοι για την θέση του Γενικού Διευθυντή πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
1. Να είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους στον χώρο του ελληνικού ή του παγκοσμίου κινηματογράφου.
2. Να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Γνώση περισσοτέρων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.
3. Πέραν των ανωτέρω θα συνεκτιμηθούν:
(α) Η οργανωτική και διοικητική εμπειρία καθώς και η εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης κατά προτίμηση στο χώρο του πολιτισμού και των τεχνών και η ικανότητα του υποψηφίου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του Ε.Κ.Κ. (άρθρο 10 Ν.3905/2010),
(β) Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σπουδών.

Β. Καθήκοντα
Τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή ασκούνται στην Αθήνα, όπου βρίσκεται η έδρα του Ε.Κ.Κ. Οι αρμοδιότητες του είναι αυτές που ορίζει κάθε φορά ο νόμος, καθώς και εκείνες που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ενδεικτικά, ο Γενικός Διευθυντής:
(α) Προΐσταται όλων των Διευθύνσεων του Ε.Κ.Κ. και διευθύνει το έργο τους.
(β) Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3905/2010,του εσωτερικού κανονισμού του Ε.Κ.Κ., των εγκεκριμένων προγραμμάτων και του ετήσιου προϋπολογισμού.
(γ) Εξειδικεύει τους στόχους και την πολιτική του Ε.Κ.Κ. και εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό, για την τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος.
(δ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ετήσια έκθεση πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό.
(ε) Εκπροσωπεί το Ε.Κ..Κ. δικαστικά και εξώδικα.
(στ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών του Ε.Κ.Κ.
(ζ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ε.Κ.Κ..
(η) Συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
(θ) Μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης του προσωπικού και των συνεργατών του Ε.Κ.Κ., ορίζει τη νομική μορφή της απασχόλησης τους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού του.
(ι) Ασκεί πειθαρχική εξουσία πρώτου βαθμού για όλο το προσωπικό του Ε.Κ.Κ.
(ια) Εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες του Ε.Κ.Κ. και κάθε Διεύθυνσης του στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού.
(ιβ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγενείας Κινηματογραφικού Έργου.
(ιγ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων και τους σχετικούς ειδικούς κανονισμούς.

Γ. Κωλύματα και ασυμβίβαστα.
1.Οι υποψήφιοι για την θέση του Γενικού Διευθυντή δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή να βαρύνονται με τελεσίδικη καταδίκη για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή με την υπηρεσία ή κατά των ηθών.
2. Να μην είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα, όσον αφορά στα ως άνω αδικήματα.
3.Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου του οπτικοακουστικού τομέα.
4. Η ιδιότητα του μετόχου ή εταίρου ή μέλους διοίκησης νομικών προσώπων, που συμβάλλονται με το Ε.Κ.Κ., συνιστά κώλυμα για την επιλογή ενός υποψηφίου στη θέση του Γενικού Διευθυντή.Τέλος, οι έλληνες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

Δ. Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή γίνεται με αίτηση τους προς το Ε.Κ.Κ., η οποία συνοδεύεται:
(α) Από εκτενές βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 3.000 λέξεις), στο οποίο περιγράφονται οι σπουδές, το έργο, η εμπειρία και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αναγνώριση του υποψηφίου στον χώρο του ελληνικού ή του παγκοσμίου κινηματογράφου.
(β) Από συνοπτική έκθεση (μέχρι 4.000 λέξεις), στην οποία θα περιγράφονται οι προτάσεις του υποψηφίου για την οργάνωση και τη λειτουργία του Ε.Κ.Κ. σε ορίζοντα τριετίας.
(γ) Από φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του υποψηφίου, αντίγραφα των τίτλων σπουδών, αποδεικτικά τυχόν εργασιακής εμπειρίας, αντίγραφο ποινικού μητρώου και ο,τιδήποτε κατά την άποψη του υποψηφίου συμβάλλει στην διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις ικανότητες και τα προσόντα του.
(δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου του Ν. 1599/1986, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που ορίζονται ανωτέρω υπό Γ στοιχείο.

Ε. Υποβολή αιτήσεων-Προθεσμία:
1.Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, αρκεί να συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, εντός προθεσμίας η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσης στον ημερήσιο τύπο και λήγει στις 20.2.2018 και ώρα 15.00 μ.μ.. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους
i) στα γραφεία του Ε.Κ.Κ. επί της οδού Χατζοπούλου αρ. 9, γραφείο Πρωτοκόλλου, Δευτέρα-Παρασκευή από ώρες 09.00 έως 15.00, ή
ii) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@gfc.gr, ή
iii) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.
2.Η απόδειξη της έγκαιρης ηλεκτρονικής υποβολής γίνεται μέσω του αποδεικτικού παραλαβής που το Ε.Κ.Κ. αποστέλλει ηλεκτρονικά στον υποψήφιο, γνωρίζοντας σε αυτόν τον αριθμό πρωτοκόλλου, που έλαβε η αίτηση του. Ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής νοείται η ημερομηνία αποστολής που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
3. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται στους υποψηφίους. Για τη διατύπωση της πρότασης του προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, τοΔιοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ελευθέρως τις σύμφωνες με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κατατεθείσες αιτήσεις και στη συνέχεια καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους.
Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαραίτητα προσόντα, η διαδικασία επιλογής επαναλαμβάνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.
Δημήτριος Παπαϊωάννου


Διαβάστε ακόμη