Industry

Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής στο ΕΚΚ

στα 10

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή από τον Βασίλειο Κοσμόπουλο, μένει κενή η θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής. Με ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντός το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου αναμένει τους υποψήφιους για την πλήρωσή της.

Flix Team
Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής στο ΕΚΚ

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο Τύπου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου:

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου δημοσίευσε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής. H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 11η Μαΐου 2018 και ώρα 16.00. Αναλυτικές πληροφορίες για τη θέση εργασίας, τα απαιτούμενα προσόντα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΕΚΚ (www.gfc.gr).
Επίσης, το ΕΚΚ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για την έκδοση της νέας εγκριτικής Απόφασης της Επιτροπής του αρ. 2 της ΠΥΣ 33/2006, που απαιτείται από τη νομοθεσία, ώστε αμέσως μετά τη δημοσίευσή της να ανακοινώσει τη σχετική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του
.

Διαβάστε ακόμη: Νέος Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου ο Βασίλης Κοσμόπουλος

Ακολουθεί αυτούσια η δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου από τον Βασίλη Κοσμόπουλος, ο οποίος ήταν ο πρώην Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την πλήρωση της θέσεως του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής του Ν.Π.Ι.Δ.με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ» (Ε.Κ.Κ.)

Το Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» (ΕΚΚ), έχοντας υπ’ όψιν(α) τις διατάξεις των άρθρων 15-20 του ν. 3905/2010 (Α’ 219), (β) την περ. ια της παρ. 2 τουάρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’28), (γ) την με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./136/15802/30-8-2016 Απόφαση της Επιτροπής του άρ. 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’183), (δ) την παραίτηση τουκου Βασιλείου Κοσμόπουλου από τη θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής και (ε)την υπ’αριθμ. 1431/13.4.2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ., απευθύνει δημόσια πρόσκλησηεκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσης του ΔιευθυντήΑνάπτυξης και Παραγωγής.

Η θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής είναι πλήρους και αποκλειστικήςαπασχόλησης (άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3905/2010). Ο Διευθυντής Ανάπτυξης καιΠαραγωγής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., ύστερα απόεισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Οι αποδοχές των Διευθυντών καθορίζονται από τον νόμο.Η θητεία του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής θα είναι μέχρι τις 13.2.2020, ήτοι το τέλοςτης θητείας του παραιτηθέντος Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής.

Α. Προσόντα

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής πρέπει να έχουν ταακόλουθα προσόντα:

 1. Να είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους στον χώρο του ελληνικού ή τουπαγκόσμιου κινηματογράφου.
 2. Να έχουν σπουδές και εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στον τομέα τηςπαραγωγής κινηματογραφικών και γενικότερα οπτικοακουστικών έργων.
 3. Να έχουν θεωρητική και πρακτική γνώση, κάθε σταδίου της παραγωγής τουκινηματογραφικού έργου.4) Να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, η οποία ναπιστοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πέραν των ανωτέρω θα συνεκτιμηθούν:

 1. Τίτλοι σπουδών.
 2. Γνώση πρόσθετων ξένων γλωσσών.
 3. Η ικανότητα αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων καιανάληψης πρωτοβουλιών και το πνεύμα συνεργασίας.

Β. Καθήκοντα

Ο Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αθήνα, όπουβρίσκεται η έδρα του Ε.Κ.Κ. Προΐσταται της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής καιδιευθύνει το έργο της. Οι αρμοδιότητές του είναι αυτές που ορίζει κάθε φορά ο νόμος καθώςκαι εκείνες που αποτελούν αντικείμενο της Διεύθυνσής του όπως προσδιορίζονται από τονΕσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου, το Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή.

Ενδεικτικώς, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής της οποίας προΐσταται ο Διευθυντής,έχει τι ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Καταρτίζει τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων που εποπτεύει καιυλοποιεί η Διεύθυνσή του και τα εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή.(β) Μεριμνά για την ενίσχυση, χρηματοδότηση και την εν γένει επίβλεψη κάθε σταδίουπαραγωγής ενός κινηματογραφικού έργου.(γ) Μεριμνά για την ανεύρεση και ανάδειξη νέων κινηματογραφιστών.(δ) Εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή για τη χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειαςκινηματογραφικού έργου.(ε) Εισηγείται στον Γ.Δ. και στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ για όλες τις σχετικές με τον τομέα του εξελίξειςστον ελληνικό και διεθνή οπτικοακουστικό χώρο.(στ) Συνεργάζεται με τις λοιπές Διευθύνσεις του Ε.Κ.Κ. για την επίτευξη των στόχων τουΕ.Κ.Κ.

Γ. Κωλύματα και ασυμβίβαστα

 1. Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής δεν πρέπει να έχουνκαταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή να βαρύνονται με τελεσίδικηκαταδίκη για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων ή γιααδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή με την υπηρεσία ή κατά των ηθών. Δεν πρέπειεπίσης έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Τέλος, οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει ναέχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως απόαυτές.
 2. Η ιδιότητα του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότηταμέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου τουοπτικοακουστικού τομέα (άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 3905/2010).
 3. Ο υποψήφιος Διευθυντής δεν επιτρέπεται να συμβάλλεται με το ΕΚΚ. Η απαγόρευσηαφορά κάθε είδους συμβάσεις (εργασίας, έργου, υπηρεσιών, προμήθειας, παραχώρησηςδικαιώματος εκμετάλλευσης κινηματογραφικού έργου κτλ). Η απαγόρευση ισχύει για τησύζυγο του τελευταίου και τους συγγενείς του, εξ αίματος μέχρι τον τρίτο βαθμό και εξαγχιστείας μέχρι τον δεύτερο.
 4. Η απαγόρευση της ως άνω παραγράφου ισχύει για κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύτου Ε.Κ.Κ. και νομικών προσώπων των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα απότον υποψήφιο. Ειδικότερα ο υποψήφιος δεν μπορεί να είναι μέλος Δ.Σ., διαχειριστής, εταίροςπροσωπικών εταιρειών και μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιριών που έχουν σύμβασησε ισχύ με το Ε.Κ.Κ.
 5. Η συνδρομή μίας από τις παραπάνω ασυμβίβαστες ιδιότητες κατά τη διάρκεια της θητείαςτου Διευθυντή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του και την ακυρότητα της σύμβασης.

Δ. Απαραίτητα δικαιολογητικά

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης καιΠαραγωγής γίνεται με αίτησή τους προς το Ε.Κ.Κ., η οποία συνοδεύεται:(α) Από βιογραφικό σημείωμα έως 1.000 λέξεις, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, το έργο,η εμπειρία και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αναγνώριση του υποψηφίου στον χώρο τουελληνικού ή του παγκοσμίου κινηματογράφου.(β) Από συνοπτική έκθεση έως 3.000 λέξεις, στην οποία θα περιγράφονται οι προτάσεις τουυποψηφίου για την οργάνωση και τη λειτουργία της Διεύθυνσης, της οποίας θα προΐσταται.(γ) Από φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του υποψηφίου,αντίγραφα των τίτλων σπουδών, αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας, και οτιδήποτε κατά τηνάποψη του υποψηφίου συμβάλλει στην διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις ικανότητεςκαι τα προσόντα του.(δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου του ν. 1599/1986, με επικυρωμένο το γνήσιο τηςυπογραφής του από δημόσια αρχή, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα ασυμβίβαστακαι τα κωλύματα που ορίζονται ανωτέρω υπό Γ’ στοιχείο.

Ε. Υποβολή αιτήσεων-Προθεσμία

 1. Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ)υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, εντός προθεσμίας η οποία αρχίζει από την επομένητης δημοσιεύσεως της περιλήψεως της παρούσης στον Ημερήσιο Τύπο και λήγει την 16.00ώρα της 11ης Μαϊου 2018. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσωηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@gfc.gr.
 2. Η απόδειξη της έγκαιρης ηλεκτρονικής υποβολής γίνεται μέσω του αποδεικτικούπαραλαβής που το Ε.Κ.Κ. αποστέλλει ηλεκτρονικά στον υποψήφιο, γνωρίζοντας σε αυτόντον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του.
 3. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Βλ. ως άνω υπόστοιχείο Δ), καθώς και εκπρόθεσμες αιτήσεις, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θαεπιστρέφονται στους υποψηφίους. Για την επιλογή υποψηφίου, το Διοικητικό Συμβούλιοεκτιμά ελευθέρως τις σύμφωνες με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κατατεθείσεςαιτήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να καλέσει σεσυνέντευξη εκείνους από τους υποψήφιους που κρίνουν αναγκαίο. Στην περίπτωση πουκανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τααπαραίτητα προσόντα, η διαδικασία επιλογής ματαιώνεται και η διαδικασία πλήρωσης τηςθέσης επαναπροκηρύσσεται.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2018
Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Κ.Κ.
Βασίλης Κοσμόπουλος


Διαβάστε ακόμη