Αίθουσες: Αθήνα

Οασις

Οδός Πρατίνου 7

Τηλ.: 210 7244015